JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA KRIJESNICA GRADINA, GRADINA, ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./22. GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 13. rujna 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA KRIJESNICA GRADINA, GRADINA, ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./22.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici za djecu koja će do 31.3.2022. godine navršiti 6 godina.

Zahtjevi za upis u Program predškole primat će se od 20. do 30. rujna 2021. godine:

– poštanskim putem na adresu Dječji vrtić Krijesnica Gradina, Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina, s naznakom: „Upis u Program predškole”

– elektroničkom poštom, na e-mail: [email protected] , s naznakom „Upis u Program predškole“

– osobno na adresu Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici koji imaju prebivalište na području Općine Gradina i državljani su Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a roditelji odnosno skrbnici isti mogu preuzeti na mrežnoj stranici Općine Gradina www.gradina.hr ili osobno u prostorijama Općine Gradina.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik prilaže:

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih

– uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te preslike osobnih iskaznica roditelja

– potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu, s naznakom, između ostalog, redovitog
cijepljenja djeteta.

Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o upisu.

Ugovori će se sklapati prema određenom rasporedu tijekom mjeseca listopada.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 033/784-155 svakog radnog dana u vremenu 07,00 do 15,00 sati.

NAPOMENA:

Roditelji djece predškolske dobi koji su već predali dokumentaciju za upis u redoviti program vrtića ne moraju podnositi zahtjev za upis u Program predškole.

Program predškole („Mala škola“) odvija se s djecom koja će 2022. godine krenuti u 1. razred osnovne škole a nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina.
Program predškole je besplatan i održavat će se u Dječjem vrtiću Krijesnica Gradina tri puta tjedno u trajanju od 2,5 sata od listopada 2021. do lipnja 2022. godine.

Zahtjev za upis djece u Program predskole