Uloga zdravstvenog voditelja

”Sve što trebam znati naučio sam još u vrtiću” – Robert Fulghum

Zdravstveni voditelj je vrlo važan čimbenik njege, zdravstvene zaštite i prehrane u dječjem vrtiću. Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju RH. Djelokrug rada zdravstvenog voditelja određen je Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade odgojno-obrazovni radnici odgojitelji, stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Nastavno tome, poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva. Njen posao temelji se na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Opis poslova: 

  • Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. potvrda o sistematskom pregledu novoupisane djece, analizira i potiče na aktivnost (odgojitelja, roditelja) ako postoji potreba.
  • Prati pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića.
  • Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje djece u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina života.
  • Brine o stvaranju uvjeta i provođenju mjera HACCP sustava.
  • U suradnji s  kuhinjom izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve korisnike.
  • U suradnji s odgojiteljima provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti prema antropometrijskim standardima te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.
  • U suradnji s odgojiteljima potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno-higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana optimalna sredstva za opću higijenu djece.
  • Prati provedbu čistoće vanjskog i unutarnjeg prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka te predlaže unaprjeđenja.
  • U suradnji s ravnateljem organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i tečaja higijenskog minimuma zaposlenika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolest.
  • Vodi zdravstvenu dokumentaciju.

Tekst pripremila: zdravstvena voditeljica Valentina Rajnović, bacc. med. techn.